1 số câu lệnh thông dụng terminal trong linux

Giới thiệu

Ngoài sự độc bá của Microsoft Windows và Mac OS thì vẫn còn đó một hệ điều hành âm thầm phát triển mang theo những đặc trưng riêng, đó chính là Linux

Bên dưới là 1 số câu lệnh terminal  cơ bản trong linux

trong quá trình mình học, có câu lệnh này mới hay cần sửa đổi, mình sẽ sửa đổi ở bài viết này

Bài viết này có 2 ý nghĩa, 1 là mình chia sẻ, 2 là mình note lại trong quá trình mk học ^^ Cuối bài có video, mọi người có thể xem để trực quan hơn

Nội dung

1.Hiển thị Home directory

echo $HOME +ENTER

2.Liệt kê các file trong 1 directory nào đó

ls +ENTER

3.Hiển thị đường dẫn hiện tại

pwd +ENTER

4.Di chuyển giữa các đường dẫn

cd đường_dẫn_cần_đến +ENTER

5.Lùi lại 1 bước

cd ../ +ENTER

6.Tạo mới 1 hoặc nhiều thư mục

tạo thư mục mới
mkdir new_forder +ENTER

tạo nhiều thư mục mới

mkdir new_forder1  new_forder2  new_forder3 +ENTER

hoặc viết ngắn gọn nếu chúng chung tiền tố

mkdir new_forder{1,2,3}

7.Tạo mới 1 hoặc nhiều file mới

tạo 1 file mới
touch newfile +ENTER

tạo nhiều file mới
touch newfile1 newfile2 newfile3 +ENTER

hoặc viết ngắn gọn nếu chúng chung tiền tố

mkdir newfile{1,2,3} +ENTER

8.Xóa 1 file hoặc nhiều file

xóa 1 file

rm note.txt +ENTER

xóa nhiều file

rm note1.txt note2.txt note3.txt+ENTER

hoặc viết ngắn gọn hơn nếu chúng chung tiền tố

rm note{1,2,3} +ENTER

xóa tất cả các file có tên là note, bất chấp đuôi nó là gì (dấu sao biểu thị của tất cả mọi thứ) (ai học my sql thì đã hiểu rồi)

rm note.*  +ENTER

xóa tất cả các file có đuôi tex bất chấp tên nó là gì
rm *.tex +ENTER

9.Xóa 1 forder hoặc nhiều forder

xóa forder giống như xóa file nhưng phải thêm rf ( viết tắt của đệ quy)

xóa 1 forder

rm -rf forder1+ENTER

xóa nhiều forder

rm -rf forder1 forder2 forder3+ ENTER

hoặc viết ngắn gọn hơn nếu chúng chung tiền tố

rm -rf forder1{1,2,3} +ENTER

10. Di chuyển file

mv file_path_1 file_path_2+ENTER

11.Đổi tên file

Đổi tên chẳng qua nó di chuyển nó dậm chân tại chỗ dưới 1 cái tên khác

mv file1.txt file2.txt+ENTER

12.Copy file

cp src dest +ENTER

src là nguồn file

dest là đích của file

13.Copy cả thư mục

copy cả thư mục thì thêm -r (r là viết tắt của đệ quy)

cp -r src dest +ENTER

14.Xóa màn hình terminal

clear

Leave a Comment