Cách cài anaconda trên ubuntu server

Anaconda là phần mềm quản lý thư viện cũng như môi trường ảo trong python, nó tiện lắm
Installing Anaconda

1. Di chuyển vào thư mục tmp
cd /tmp

2. Dùng curl để download file .sh của nó

curl -O https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

# sau đó đổi tên file vừa tải xuống

mv  Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh anaconda.sh

3.Xác nhận sha256 file vừa tải về
sha256sum anaconda.sh

4. Chạy file sh này (file này được sinh ra sau bước trên)
bash anaconda.sh

5.Sau đó làm như nó hướng dẫn, cứ enter với yes là xong

6. Cài xong thì active cài đặt bằng cách chạy file bashrc
source ~/.bashrc

Để xác nhận cài xong chưa thì dùng câu lệnh sau
conda env list (lệnh này sẽ liệt kê các env đang có trên máy)

Để tìm hiểu thêm câu lệnh về conda , các bạn có thể tìm hiểu thêm tại cheet sheet sau
https://docs.conda.io/projects/conda/en/4.6.0/_downloads/52a95608c49671267e40c689e0bc00ca/conda-cheatsheet.pdf

Leave a Comment