Cách cài đặt golang trên ubuntu 18.04

Như các bạn cũng đã biết, golang là ngôn ngữ lập trình được tạo ra bởi google. Nó rất nổi tiếng trong vài năm gần đây, vì vậy đầu tư thời gian học nó là một lựa chọn khôn ngoan cho sự nghiệp sau này của bạn. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt golang trên ubuntu

Bước 1: Cài go

+ Vào trang https://golang.org/dl/, tìm link download phiên bản mới nhất cho linux. Hiện tại khi mình viết bài này thì link mới nhất cho linux là

https://golang.org/dl/go1.15.7.linux-amd64.tar.gz


+ Dùng wget download file tar.gz về (download luôn ở thư mục home)

wget https://golang.org/dl/go1.15.7.linux-amd64.tar.gz


+ Dùng sha256sum để xác nhận tệp tin nén

sha256sum go1.15.7.linux-amd64.tar.gz


+ Sử dụng command tar để giải nén tệp tin nén
Khi sử dụng tar có 3 option là xvf
x nghĩa là bảo tar là ta muốn giải nén
v nghĩa là verbose, tức là giải nén gì thì hiện ra trên màn hình
f tức là tôi muốn chỉ định giải nén file name nào

tar xvf go1.15.7.linux

+ Sau khi giải nén xong chúng ta sẽ có một thư mục go ở thư mục home. Chúng ta sẽ thay đổi owner cho thực mục đó dưới user root và group root và chuyển nó tới thư mục /usr/local

sudo chown -R root:root ./go
sudo mv go /usr/local


Bước 2: Đặt đường dẫn cho go

Mở file ~/.profile và thêm vào cuối file 2 dòng (file có tên là .profile)

vi ~/.profile
export GOPATH=$HOME/work
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin

2 câu lệnh trên muốn nói là workspace của go sẽ là thư mục work ở home và set path cho go đến chính thư mục usr/local/go/bin

Để lưu lại cài đặt, gõ source ~/.profile

source ~/.profile

Bước 3: hello world

Các bạn tạo thư mục work ở home

mkdir ~/workTiếp theo hãy tạo thư mục theo cấu trúc sau, lưu ý đây là cấu trúc tổ chức project được gợi ý ở chnhs trang chủ của golang

cd ~/work
mkdir -p src/github.com/nghiahsgs/hello

TRong đó nghiahsgs là tên github của bạn, hello là tên project của bạn

cd src/github.com/nghiahsgs/hello


Sau đó tạo file main.go ở thư mục hello

vi main.hello


và gõ đoạn code hello world này vào

package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Printf("hello, world\n")
}

Chạy chương trình bằng câu lệnh sau go run main.go

Leave a Comment