Cách cài đặt java trên ubuntu

Một ngày đẹp trời, mình cần cài java để học và mình cần cài lên ubuntu

Gõ các câu lệnh bên dưới để cài javac và java, javac là để biên dịch, java là để chạy chương trình:

sudo apt update
java -version
sudo apt install default-jre
java -version
sudo apt install default-jdk
javac -version

Sau khi đã cài đặt xong java và javac, chúng ta cùng chạy chương trình hello world đầu tiên

Leave a Comment