Cách cài đặt wordpress trên ubuntu

Cách cài đặt wordpress trên ubuntu

B1: cài php trên apache hoặc nginx

Với trường hợp apache

sudo apt install php libapache2-mod-php
sudo systemctl restart apache2

Với trường hợp nginx

sudo apt install php-fpm
systemctl status php7.2-fpm

B2: Cài các php extension

sudo apt update
sudo apt install php-mysql
sudo apt install php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap php-intl php-zip

B3. Cho phép htaccess có quyền ghi và đọc (ht access liên quan đến đường dẫn đẹp hơn)

Vào đường dẫn sau và thêm đoạn code sau vào config của apache
cd /etc/apache2/sites-available

AllowOverride All

B4: Vào ip và set up wordpress

Điền thông số db sql của bạn, sau đó tạo 1 file wp-config.php theo như nó hướng dẫn

B5: Mở quyền đọc ghi cho đường dẫn php

Nếu upload ảnh lỗi, fix ntn. còn ko bỏ qua b5
Trong quá trình bạn tạo bài viết cho web của bạn, bạn cần phải up load ảnh lên, vì vậy bạn cần tạo 1 thư mục đựng ảnh cho web của bạn, thư mục đó theo mặc định của wp chính là thư mục uploads trong wp-content
Vì vậy đầu tiên ta cần tạo thư mục uploads trong wp-content

Sau đó tạo mode cho nó có quyền đọc vào ghi file mới trong folder (để có thể upload đươc)

sudo chmod -R 755 uploads //read only
sudo chmod -R 0777 uploads // read and write all sub folder and file

B6. Để sử dụng chức năng permark link bạn cần enable mod_rewrite

sudo a2enmod rewrite

Leave a Comment