Cách cài nhiều website trên cùng 1 vps

Cách cài nhiều website trên cùng 1 vps
Cảnh báo đây là cách try hard
Các bước được hướng dẫn từ 1 vps mới tinh
Bài toán đặt ra là giả sử tôi có 2 domain web_nghia1.com và web_nghia2.com . Tôi muốn 2 web này của tôi chạy trên 1 vps

1. Cài đặt apache2

sudo apt-get install apache2

2. Tạo thư mục code public_html cho các web

(mkdir -p : nghĩa là tạo luôn cả sub directory)

sudo mkdir -p /var/www/web_nghia1.com/public_html
sudo mkdir -p /var/www/web_nghia2.com/public_html

3. Mở quyền đọc /var/www

sudo chmod -R 755 /var/www

4. Tạo nội dung demo cho 2 website

Vào 2 đường dẫn /var/www/web_nghia1.com/public_html và /var/www/web_nghia2.com/public_html
Tạo file index.html cho cả 2 web

vi /var/www/web_nghia1.com/public_html/index.html và ghi "hello web_nghia1.com"
vi /var/www/web_nghia2.com/public_html/index.html và ghi "hello web_nghia2.com"

5. Cài đặt cấu chính apache2 cho 2 web

copy file cấu hình default ra thành 2 file cấu hình riêng cho 2 web

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/web_nghia1.com.conf
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/web_nghia2.com.conf

Mở từng file web_nghia1.com.conf và web_nghia2.com.conf và sửa các thông số cho tương ứng
Ví dụ mở file web_nghia1.com.conf sửa nó thành như sau

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@web_nghia1.com
ServerName web_nghia1.com
ServerAlias www.web_nghia1.com
DocumentRoot /var/www/web_nghia1.com/public_html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

tip: để replace tất cả ký tự foo thành bar trong file, dùng câu lệnh sau trong vim (:%s/foo/bar/g)

6. Enable 2 virtual hosts

sudo a2ensite web_nghia1.com.conf
sudo a2ensite web_nghia2.com.conf

7. Restart apache2

sudo service apache2 restart

8. Sửa file hosts trên máy của bạn

Vì web_nghia1.com và web_nghia2.com là 2 tên miền mình tưởng tượng ra chứ mình đâu có sở hữu
Vì vậy cần sửa file hosts trên máy linux của bạn
sudo vi /etc/hosts

Thêm 2 dòng sau vào
your_ip web_nghia1.com
your_ip web_nghia2.com

Bây giờ bạn vào chrome và mở web_nghia1.com và xem kết quả

Bonus: nếu bạn sở hữu tên miền, hãy trỏ nó về vps thay vì mở file hosts và sửa như trên
Mở dns và thêm 2 record
Host : @ , loại A, giá trị là ip của vps
Host : a , loại A, giá trị là ip của vps

Leave a Comment