Cách cài wordpress trên ubuntu server (ubuntu 20) sử dụng lamp

LAMP viết tắt cho Linux, Apache, MySQL và PHP

1. Cài mysql

2. Đổi mật khẩu cho root trong mysql

Xem status của mysql

sudo /etc/init.d/mysql status

sudo /etc/init.d/mysql start
sudo /etc/init.d/mysql stop

# nếu mysql chưa chạy thì dùng câu lệnh sau để kích hoạt “sudo systemctl start mysql”

 

3.Cài php myadmin

Trong quá trình cài đặt, hãy chọn apache2 (dùng phím tab và space để chọn) (tức là trong quá trình tạo phpmyadmin thì cũng cần cài luôn apache2 để sau này các bạn truy cập phpmyadmin từ trình duyệt)

Tiếp theo nó hỏi có muốn cấu hình database không, thì bấm vào có. Điền pass phpmyadmin vào

(Điền luôn pass giống của root trong mysql cho nhanh)

 

Cài xong vào thử trang web sau để xem php cài thành công hay chưa : ip_vps/phpmyadmin/

Nếu nó hiện ra trang đăng nhập phpmyadmin nghĩa là bạn đã cài đặt thành công

4. Cài một số thư viện php

Khi bạn chỉ cần dùng php kết nối với mysql thì chỉ cần vài thư viện là đủ, nhưng khi bạn dùng wordpress, bạn cần dùng nhiều hơn

5. Cài đặt cấu hình apache2 cho web và cho phép .htaccess Overrides và Rewrites

Ở đây giả sử tôi có tên miền wp_006.com và tôi muốn cài wordpress lên tên miền này.

copy file cấu hình default ra thành 2 file cấu hình riêng cho 2 web

Mở file wp_006.com.conf sửa nó thành như sau

 

tip: để replace tất cả ký tự foo thành bar trong file, dùng câu lệnh sau trong vim (:%s/foo/bar/g)

ghi chu : Directory : cho phép .htaccess Overrides

6. Enable 2 virtual hosts

module rewrite cho phép wp thực hiện 1 số chức năng làm link post đẹp hơn

 

7. Download wordpress

Ở hướng dẫn này, tôi sẽ download bản mới nhất của wp về

cd /tmp

curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz

 

giải nén file tar ra được 1 thư mục tên là wordpress

tar xzvf latest.tar.gz

 

trong thư mục wordpress tạo file .htaccess

touch .htaccess

 

copy file config mẫu của wp sang file config của wp

cp wp-config-sample.php wp-config.php

 

copy cả thư mục wordpress trong tmp sang var/www

cp -r /tmp/wordpress /var/www/wp_006

 

Tips: Trong truong hop ban can backup website (bai nay huong dan tao moi web wp) ban hay them file htaccess trong thu muc wordpress voi noi dung nhu sau:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

8. Chỉnh quyền cho các file và các thư mục trong wp

9. Chỉnh file cấu hình wp kết nối với mysql

Ở bước cài phpmyadmin, chúng ta đã tạo được 1 user để kết nối với mysql. Bây giờ chúng ta cần ghi các thông tin đó vào file wp-config.php

10. Sửa file hosts trên máy của bạn

Vì wp_006.com tên miền mình tưởng tượng ra chứ mình đâu có sở hữu

Vì vậy cần sửa file hosts trên máy linux của bạn

sudo vi /etc/hosts

Trên windows là C:\Windows\System32\drivers\etc

Thêm dòng sau vào

ip_vps wp_006.com

Bây giờ bạn vào chrome và mở wp_006.com và xem kết quả

Bonus: nếu bạn sở hữu tên miền, hãy trỏ nó về vps thay vì mở file hosts và sửa như trên

Mở dns và thêm 2 record

Host : @ , loại A, giá trị là ip của vps

Host : a , loại A, giá trị là ip của vps

11.Cài đặt trên browser

Bây giờ các bạn mở trình duyệt, truy cập vào wp_006.com, sẽ hiện ra cài đặt wp như bình thường

3 thoughts on “Cách cài wordpress trên ubuntu server (ubuntu 20) sử dụng lamp”

 1. Cấu hình nhanh cho host chỉ cho 1 web

  cd /etc/apache2/sites-available/
  vi 000-default.conf


  AllowOverride All


  sudo a2ensite 000-default.conf
  sudo service apache2 restart
  sudo a2enmod rewrite
  sudo service apache2 restart

  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
  sudo find /var/www/html -type d -exec chmod 750 {} \;
  sudo find /var/www/html -type f -exec chmod 640 {} \;

  Reply

Leave a Comment