Cách cài wordpress trên ubuntu server (ubuntu 20) sử dụng lamp

LAMP viết tắt cho Linux, Apache, MySQL và PHP

1. Cài mysql

sudo apt-get update

sudo apt-get install mysql-server

2. Đổi mật khẩu cho root trong mysql

sudo mysql
mysql > SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

mysql > ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

mysql > FLUSH PRIVILEGES;

mysql > SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

Xem status của mysql

sudo /etc/init.d/mysql status
sudo /etc/init.d/mysql start
sudo /etc/init.d/mysql stop

# nếu mysql chưa chạy thì dùng câu lệnh sau để kích hoạt “sudo systemctl start mysql”

3.Cài php myadmin

apt update && upgrade

sudo add-apt-repository universe

apt install phpmyadmin

Trong quá trình cài đặt, hãy chọn apache2 (dùng phím tab và space để chọn) (tức là trong quá trình tạo phpmyadmin thì cũng cần cài luôn apache2 để sau này các bạn truy cập phpmyadmin từ trình duyệt)

Tiếp theo nó hỏi có muốn cấu hình database không, thì bấm vào có. Điền pass phpmyadmin vào

(Điền luôn pass giống của root trong mysql cho nhanh)

Cài xong vào thử trang web sau để xem php cài thành công hay chưa : ip_vps/phpmyadmin/

Nếu nó hiện ra trang đăng nhập phpmyadmin nghĩa là bạn đã cài đặt thành công

4. Cài một số thư viện php

Khi bạn chỉ cần dùng php kết nối với mysql thì chỉ cần vài thư viện là đủ, nhưng khi bạn dùng wordpress, bạn cần dùng nhiều hơn

sudo apt update

sudo apt install php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap php-intl php-ziprestart apache

/etc/init.d/apache2 restart

 

5. Cài đặt cấu hình apache2 cho web và cho phép .htaccess Overrides và Rewrites

Ở đây giả sử tôi có tên miền wp_006.com và tôi muốn cài wordpress lên tên miền này.

copy file cấu hình default ra thành 2 file cấu hình riêng cho 2 web

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/wp_006.com.conf

Mở file wp_006.com.conf sửa nó thành như sau

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@wp_006.com

ServerName wp_006.com

ServerAlias www.wp_006.com

DocumentRoot /var/www/wp_006.com

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

<Directory /var/www/wp_006/>

AllowOverride All

</Directory>

tip: để replace tất cả ký tự foo thành bar trong file, dùng câu lệnh sau trong vim (:%s/foo/bar/g)

ghi chu : Directory : cho phép .htaccess Overrides

6. Enable 2 virtual hosts

sudo a2ensite wp_006.com.conf

sudo service apache2 restart

sudo a2enmod rewrite

sudo service apache2 restart

module rewrite cho phép wp thực hiện 1 số chức năng làm link post đẹp hơn

7. Download wordpress

Ở hướng dẫn này, tôi sẽ download bản mới nhất của wp về

cd /tmp

curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz

giải nén file tar ra được 1 thư mục tên là wordpress

tar xzvf latest.tar.gz

trong thư mục wordpress tạo file .htaccess

touch .htaccess

copy file config mẫu của wp sang file config của wp

cp wp-config-sample.php wp-config.php

copy cả thư mục wordpress trong tmp sang var/www

cp -r /tmp/wordpress /var/www/wp_006

Tips: Trong truong hop ban can backup website (bai nay huong dan tao moi web wp) ban hay them file htaccess trong thu muc wordpress voi noi dung nhu sau:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

8. Chỉnh quyền cho các file và các thư mục trong wp

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wp_006.com

sudo find /var/www/wp_006.com/ -type d -exec chmod 750 {} \;

sudo find /var/www/wp_006.com/ -type f -exec chmod 640 {} \;

9. Chỉnh file cấu hình wp kết nối với mysql

Ở bước cài phpmyadmin, chúng ta đã tạo được 1 user để kết nối với mysql. Bây giờ chúng ta cần ghi các thông tin đó vào file wp-config.php

define( 'DB_NAME', 'wordpress' );/ MySQL database username */

define( 'DB_USER', 'wordpressuser' );/ MySQL database password */

define( 'DB_PASSWORD', 'password' );

10. Sửa file hosts trên máy của bạn

Vì wp_006.com tên miền mình tưởng tượng ra chứ mình đâu có sở hữu

Vì vậy cần sửa file hosts trên máy linux của bạn

sudo vi /etc/hosts

Trên windows là C:\Windows\System32\drivers\etc

Thêm dòng sau vào

ip_vps wp_006.com

Bây giờ bạn vào chrome và mở wp_006.com và xem kết quả

Bonus: nếu bạn sở hữu tên miền, hãy trỏ nó về vps thay vì mở file hosts và sửa như trên

Mở dns và thêm 2 record

Host : @ , loại A, giá trị là ip của vps

Host : a , loại A, giá trị là ip của vps

11.Cài đặt trên browser

Bây giờ các bạn mở trình duyệt, truy cập vào wp_006.com, sẽ hiện ra cài đặt wp như bình thường

Leave a Comment