Cách di chuyển số lượng lớn file giữa 2 thư mục

Các bạn thân mền

Cuộc sống nhiều lúc khó khăn quá, khi bạn di chuyển file giữa 2 thư mục và số lượng file là nhỏ, chúng ta dùng lệnh mv là ok

mv test1/* test2

Nhưng ví dụ khi thư mục test1 có 1 triệu ảnh, ta muốn di chuyển hết số ảnh đó sang thư mục test 2 thì mv thông thường không làm được. Chúng ta cần chuyển limit của nó lên rồi di chuyển bt nha

getconf ARG_MAX
ulimit -S -s unlimited

mv test1/* test2

Leave a Comment