Cách fix The link you followed has expired. trên wordpress

Nguyên nhân là do limit file upload, chỉ cần tăng lên là xong

Cách chỉnh tăng limit upload file wp

Mở file .htaccess thêm vào cuối file

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Sau đó reser lại vps là tặng được file limit upload

Leave a Comment