Cách replace chuỗi trong mysql

Bài toán đặt ra là web của mình, đang có 3000 bài có link ảnh đang là localhost/thuthuat. Sau khi mình chuyển tên miền, mình cần update lại tất cả nội dung url từ localhost/thuthuat sang localhost/thuthuat2.

Cách làm thủ công sẽ là vào sql server, sửa url thành thuthuat2 hoặc vào phần sửa bài viết, sửa thủ công url

Cách làm auto đó làm dùng câu lệnh sql server, câu lệnh đó như sau, update tất cả các row theo 1 quy tắc replace nào đó

UPDATE 
    `wp_posts`
SET
    `post_content` = REPLACE(`post_content`, 'http://localhost/thuthuat','http://localhost/thuthuat2')
WHERE
    `post_content`!=''

Leave a Comment