Cách xem có bao nhiêu luồng đang kết nối đến mysql server

Một trong những tham số bạn để ý khi cần monitor mysql server đó là hiện tại đang có bao nhiêu người hoặc bao nhiêu luồng kết nối đến mysql server của bạn.

Các làm đơn giản, các bạn login vào mysql server, vào phần shell của mysql gõ dòng này ra là được.Chúc các bạn thành công

show status where `variable_name` = 'Threads_connected';

Bên cạnh đó khi bạn gõ show processlist, nó sẽ hiện thị chi tiết các kết nối hiện có tới mysql của bạn, ở hình mình chụp nhiều kết nối đang có trạng thái là sleep. Trạng thái này nghĩa là client kết nối đến mysql mà ko đóng nó lại, dù đã thực hiện truy vấn xong. Tất nhiên mysql sẽ tự đong các kết nối này sau 1 khoảng thời gian timeout nhất định

Leave a Comment