Cách xem phân bố dung lượng file và thư mục trên ubuntu

Bài toán đặt ra là một ngày đẹp trời, vps ubuntu của bạn bị đầy dung lượng. (Cách check xem máy bạn còn bao nhiêu dung lượng đó là dùng df -h)

df -h

Bạn muốn biết xem file nào hoặc thư mục nào đã chiếm nhiều dung lượng, từ đó đưa ra hướng giải quyết là xóa cái gì hoặc tìm hiểu xem điều gì đã gây ra nó. Tóm lại cần biết dung lượng 1 loạt của các file

Các bạn dùng câu lệnh

du -sch /var/*


Trong đó /var là thư mục mình muốn kiểm tra xem dung lượng của con cháu (cháu lv1) nằm trong đó. Vd ở ảnh này mình thấy thư mục /var/www có 20kb

Leave a Comment