Cài đặt nodejs trên ubuntu

1. update apt package

sudo apt update

2. Install nodejs

sudo apt install nodejs

3. Install npm

sudo apt install npm

4. Cài xong check node version

nodejs -v

5. Cài pm2

npm i pm2 –g

Leave a Comment