Cài đặt và sử dụng docker cơ bản trên ubuntu server

Bước 1 : Cài đặt Docker

sudo apt update

let apt use packages over HTTPS:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

sudo apt update
# Make sure install from the Docker repo instead of the default Ubuntu repo:

apt-cache policy docker-ce

# Finally, install Docker
sudo apt install docker-ce

# Check status docker
sudo systemctl status docker

# Check version
docker --version

# Check co the download docker image tu docker hub dung cau lenh sau
docker run hello-world

Về cơ bản: lệnh này sẽ chạy docker image có tên là hello-world trong máy, nhưng trong máy không có, nó sẽ lên docker hub tìm và pull về

Câu lệnh search docker image trên docker hub
docker search ubuntu

pull docker image về
docker pull ubuntu

Chạy 1 docker image => khi chạy nó sẽ sinh ra 1 image instance hay 1 container
docker run hello-world
de liet ke tat ca cac image trong may ban
docker images

Chạy docker image ở chế độ tương tác (interactive shell)
docker run -it ubuntu

bên trong đó bạn làm mọi thứ như làm với 1 ubuntu bình thường, vd cài nodejs

Thoát khỏi container đó
exit

Liệt kê các containers đang active
docker ps

Liệt kê tất cả containers , kể cả không active
docker ps -a

show container mới nhất

docker ps -l

Để start 1 container 
docker start id_container

Để start 1 container chế độ tương tác

docker start -i id_container

Để stop 1 container
docker stop id_container
Để xóa 1 container
docker rm id_container

Để xóa 1 images

docker rmi id_container

Bước 2: Hướng dẫn đẩy docker image lên docker hub

Để commit 1 image instance:

commit cái container vừa cài nodejs xong

docker commit -m “What you did to the image” -a “Author Name” container_id repository/new_image_name

Trong đó:

-m : message : ghi chú
-a : author : Thông tin tác giả
container_id: id cua container
repository: username của docker hub: cua mình la futuregohan1997
new_image_name: ten bạn đặt tùy ý: vd là ubuntu-nodejs

Sau khi gõ xong, bạn check bằng câu lệnh docker images, nó sẽ liệt kê docker image của bạn

Tại sao lại thế, về cơ bản, sau khi bạn commit container, docker tao 1 file image local của riêng bạn, ban push no len docker hub nua la xong

Để ý kỹ bạn sẽ thấy image ubuntu-nodejs của bạn và image ubuntu bạn tải về từ đầu, dung lượng của ubuntu-nodejs lớn hơn vì bạn đã cài thêm nodejs vào

Bước 3: Push lên docker hub

Sau khi commit xong, chúng ta tiếp tục push nó lên docker hub
login
docker login -u username
vd : docker login -u futuregohan1997

push lên
docker push docker-registry-username/docker-image-name
docker push futuregohan1997/ubuntu-nodejs

Để pull docker image trên docker hub về

Lên docker hub, tìm docker image rồi pull về, giống như bạn làm việc vơi github, lên đó tìm repo rồi clone về

docker pull futuregohan1997/ubuntu-nodejs

Hướng dẫn xóa tất cả các container và các images trong máy

Liệt kê tất các container có trong máy, chỉ show ra id
docker ps -aq

Xóa tất cả các container trong máy
docker rm $(docker ps -aq)

Liệt kê tất các images có trong máy, chỉ show ra id
docker images -q

Xóa tất cả các container trong máy
docker rmi $(docker images -q)

Bonus:

Cách nhảy vào một container đang chạy. Tình huống đặt ra : bạn treo tool trên 1 container, sau đó bạn tắt command line đi, 10h sau bạn quay lại, không biết làm sao để nhảy vào 1 con container đang chạy

docker exec -it id_container bash

Leave a Comment