Command line cài đặt teamview, chrome, telegram trên unbuntu

3 phần mềm teamview, chrome, telegram là 3 phần mềm phổ biến và thông dụng trên windows, nhưng khi các bạn chuyển sang dùng ubuntu thì sẽ bỡ ngỡ, không biết cài đặt như thế nào. Mình sẽ ghi command line ở đây, các bạn chỉ việc copy và paste vào terminal unbuntu là xong.

A: Command cài đặt teamview:

b1: Download teamviewer

cd /tmp
wget https://download.teamviewer.com/download/linux/signature/TeamViewer2017.asc
sudo apt-key add TeamViewer2017.asc

b2: Thêm teamviewer vào repository

sudo sh -c 'echo "deb http://linux.teamviewer.com/deb stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/teamviewer.list'
sudo apt update

b3: Cài teamviewer qua apt command

sudo apt install teamviewer

b4: Chạy teamviewer

teamviewer

B: Command cài đặt chrome:

b1: Download chrome

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

b2: Install chrome

sudo apt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb

Trong quá trình cài đạt, nó có thể hỏi mật khẩu, điền vào là xong nhé.

b3: Tìm chrome trong activities và click vào là khởi động

C: Command cài đặt Telegram:

b1: Thêm telegram vào trong repository

sudo add-apt-repository ppa:atareao/telegram

b2: Cài đạt telegram trong apt command

sudo apt update && sudo apt install telegram

Leave a Comment