Hướng dẫn cơ bản cách dùng github

Hiện thời điểm này, mình chỉ note nhanh những cái cần, để các em vào đọc và làm, search google

sau này rảnh mình sửa lại bài viết này dễ hiểu và đẹp đẽ hơn

hiện nó chỉ là 1 ghi chú nhanh để ae có thể hình dung cách làm việc nhóm với nhau

# vido
vido team
————————————————Hướng dẫn cơ bản cách dùng và làm việc nhóm
#tham khảo video http://bit.ly/2uxswio
#clone project về máy
yêu cầu cần: 1 acc github và 1 git-scm (lên mạng download và cài đặt)
————————Hướng dẫn pull về
b1: tạo 1 forder trống, chuột phải, chọn git bash here, sau đó gõ
git config –global user.name “nghiahsgs”
//cái này để khai báo vs nó username của mk là gì
git config –global user.email “nghiahsgs@gmail.com”
//cái này để khai báo vs nó mail đăng ký github của mk là gì
git clone https://github.com/nghiahsgs/vido.git
cái này để clone project từ github về máy tính của mình
//sau 1 thời gian code, project trên git đã thay đổi, để nhận việc thay đổi
thì gõ girt pull //kéo về
————————Hướng dẫn push lên
-chuột phải -> chọn git bash here, sau đó gõ
-gõ git status để biết file nào đã thay đổi ở trên máy bạn
-git add * //hoặc muốn add file nào thì gõ rõ ra. * là add all
-git commit -m “comment cho lần commit này”
-git push

————————Hướng dẫn merge code từ feature vs nhánh development
tạo nhánh development từ master
git checkout -b development master
git push origin development

tạo 1 nhánh feature mới từ development, ví dụ chức năng login
git checkout -b feature/login development
git push origin feature/login

để xem nhánh hiện tại gõ git branch (hiện tất cả các nhánh ở local)

xong các bước trên, thì 3 nhánh master, development và nhánh feature/login y như nhau

check hiện đang ở nhánh nào, ví dụ
giả sử làm chức năng login
php artisan make:auth
git add *
git commit -m’comment’
git push

để merge code từ nhánh feature/login vào nhánh development thì vào compare để biết cái gì khác nhau
sau đó chờ leader duyệt là code sẽ merge và nhánh development

hình ảnh minh họa cho cách phát triển sản phẩm vido nói riêng cũng như các sản phẩm khác nc chung

để chuyển qua chuyển lại giữa các nhánh thì dùng git checkout tên_nhánh (tên nhánh phải có, nếu ko nó báo lỗi)
để xóa 1 branch
+trên local: git branch -d tên_branch
+trên github: git push –delete
trong nhiều trường hợp thì là origin

Leave a Comment