permission trong linux

——————–
1.Xem mình đang đang là ai trên linux
whoami (viết tắt cho who am i ?)

check os : vi etc/os-release
Chuyển sang root cho full quyền: sudo -i (ubuntu)

Thêm user mới
adduser nghia

——————–
2. Mỗi file hoặc một folder trên linux đều có một quyền riêng (read, readonly,…)
user có thể read (r), write(w) và excute (x) trên file hoặc directories
Cụ thể
+ Directories:
++: Read: khả năng đọc nội dung của directory này
++: write: khả năng đổi tên hoặc tạo mới (or xóa) file or thư mục bên trong directory này
++: excecute : khả năng di chuyển trong thư mục này, vd cd rồi ls các kiểu
+Files:
++read: đọc file
++ write : sửa, viết, xóa file
++excute: khả năng chạy file này, vd python a.py hoặc bash a.sh

——————–
3. Để xem quyền (permission) của 1 directory
ví dụ trong đường dẫn /var/www có 2 file là index.html và thư mục nghia
Để xem thư mục nghia và file index.html đang có permission gì thì dùng câu lệnh
ls -la (ls bình thường có ý nghĩa liệt kê, thêm -la để liệt kê chi tiết)

Kết quả trả về như sau

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 18 07:32 nghia
-rw-r--r-- 1 root root 26 Aug 18 07:39 index.html

Với thư mục nghia, d viết tắt cho directory, nghĩa là thư mục. ‘index.html’ không có chữ d nghĩa là nó là file (sẽ nói kỹ bên dưới)
2 với 1 là số hard links: khái niệm hard link thì em cũng không nắm rõ
hai chữ “root root” sau số 1 và 2 là chỉ tên user và group có quyền sử dụng
4096 và 26 là kích cỡ của file và thư mục (tính theo đơn vị kb)
Tiếp theo là ngày tháng, thời gian lần cuối được chỉnh sửa

'drwxr-xr-x' có nghĩa chi tiết như sau:
+d là thư mục
+rwx: user có quyền đọc, viết và thực thi
+r-x : group có quyền đọc và thực thi, không được ghi
+r-x: others cũng chỉ có quyền giống group (3 khái niệm user, group và others)

'-rw-r--r--'
'--' chỉ đây là file
rw: user được phép đọc và ghi
r tiếp theo nghĩa là group đc quyền đọc
r tiếp nghĩa là other được quyền đọc

Để thay đổi quyền của file or thư mục thì dùng chmod, cần mã số gì thì e sẽ lên google tra

——————–
4 và 5
Code hiện e đang dùng vs code, mỗi lần code xong thì e sẽ push lên git
Sau đó lên vps clone or pull code về, nếu thay đổi nhỏ code trên vps thì dùng vim sửa
Kết nối đến vps e dùng bivise client, thông qua ip, user và password

———
6.fopen trong php
fopen ( string $filename , string $mode)
Tham số thứ nhất là đường dẫn đến file cần đọc
tham số thứ 2, mode là các chế đọ tương tác với file


+ 'r': read only
'r+': đọc và viết được luôn, con trỏ file ở ký tự đầu
'w': chỉ viết, nếu file ko có, nó tạo luôn (con trỏ file ở đầu)
'w+': đọc, viết, nếu file ko có, nó tạo luôn (con trỏ file ở đầu)
'a' chỉ viết, nếu file ko có, nó tạo luôn (con trỏ file ở cuối)
'a+': đọc, viết, nếu file ko có, nó tạo luôn (con trỏ file ở cuối)

các mode khác e chưa dùng bao giờ

Leave a Comment