Thuật toán sắp xếp đơn giản trong autoit

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu thuật toán sắp xếp đơn giản trong autoit
Đề bài đặt ra là giả sử bây giờ ta có 1 mảng $a các số thực (float) và cần sắp xếp nó
Đầu tiên ta khởi tạo giá trị cho mảng $a,rồi sau đó sắp, các bạn tự vọc nhé
file dữ liệu demo

file code autoit

Leave a Comment